Forest for sale

35000€

Immoweb code : 9279726

Overview

21198 square meters of land
€ 1.65 m²

Description

Unfortunately we did not receive an English translation for this text.

Nl :
Een perceel bosgrond gel. te Zoersel, ter streke "Zoerselbos" met een opp. van 2ha 11a 98ca. Historische waarde. Het Zoerselbos is een merkwaardig voorbeeld v/e halfnatuurlijk landschap, een uniek voorbeeld van hoe een landschap ontstaat door de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur. Het is een historisch monument, een bron van gegevens voor de land- en bosbouwgeschiedenis. Onder meer het volgende kan benadrukt worden. Het overgrote deel v/h landschap (op het zuidwestelijke deel na) is een gaaf overgebleven deel v/h vroegere domein Hooidonk dat gedurende eeuwen (van 1233 tot 1797) als één geheel is beheerd door de Sint-Bernardusabdij. Ook het overige deel v/h landschap heeft analoge beheersvormen gekend. Het rendabel maken v/d oorspronkelijke wo este gronden (hoofdzakelijk heide en moeras) en de instandhouding v/d beboste gedeelten heeft een rijk gevarieerd landschap gecreëerd: - in het noordoostelijk deel zijn nog delen en restanten van toenmalige bosbouwtechnische ingrepen voor de bebossing v/d heidegebieden waar te nemen; - in de vallei v/d Tappelbeek is een vloeibeemdensysteem aangelegd waarvan het dijken- en sluizensysteem en de beemdenen slotenstructuur nog aanwezig is; - de oorspronkelijke dreven-structuren zijn nog aanwezig; een aantal (nu verlande) plassen zijn relicten afkomstig v/d vroegere afturvingen en/of van de aanleg van vis(kweek)vijvers; - de vroegere uitbating v/d oude bossen voor verschillende doeleinden heeft nu nog verschillende bos-structuren tot gevolg. Bijz

Get in touch