Cookies zorgen ervoor dat onze diensten optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer je onze diensten gebruikt, aanvaard je automatisch het gebruik van cookies.

OK - Lees meer

Gebruiksvoorwaarden/wettelijke informatie
Algemene voorwaarden
Gebruiksvoorwaarden
De site Immoweb.be wordt beheerd door de naamloze vennootschap Immoweb (die deel uitmaakt van de groep Axel Springer Digital Classifieds) waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Generaal Dumonceaulaan 56/1 te 1190 Brussel, België. De onderneming heeft het BTW-nummer BE0429.223.614.

Het loutere feit van uw gebruik van de site Immoweb.be houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Immoweb nv behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen.

Beperking van de publicatie van zoekertjes
De tarifering van een zoekertje wordt vastgesteld voor de publicatie van een specifieke vastgoedaanbieding. De gebruiker mag zijn zoekertje niet wijzigen door een bepaald type vastgoedaanbieding te vervangen door een ander. Hij moet in dit geval een nieuw zoekertje plaatsen aan het tarief dat van kracht is voor de gekozen vastgoedaanbieding. Ook wanneer de gebruiker zijn zoekertje vervroegd verwijdert van de website, kan hij zich niet beroepen op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling.
De gebruiker aanvaardt dat, zodra een zoekertje op de site is geplaatst en is betaald, er geen herroepings- of annuleringsrecht van kracht is voor dit zoekertje. De consument beschikt dus niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op onze site is geplaatst, zelfs een het einde van de publicatieperiode, te deactiveren of te weigeren in de volgende gevallen:

 • Een zoekertje heeft betrekking op een reeds verkocht of verhuurd pand.
 • Een beschrijvende tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Een of meerdere foto´s stellen het vastgoed niet expliciet voor of tonen een pand dat slechts op de achtergrond staat.
 • Een zoekertje vermeldt het adres van een andere internetsite.
 • Een zoekertje is fout, met name met betrekking tot de ligging, of een zoekertje is onwettelijk.
Toegangsverbod tot de site
Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

 • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
 • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben via de website zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming") voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze.
 • die op de site valse of onwettelijke zoekertjes zou plaatsen
 • die op een bepaalde manier de goede reputatie van de site zou schaden
 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
 • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden
Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Beschikbaarheid van de site
Hoewel wij ons inzetten om de site Immoweb.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

De Immoweb-site is gehuisvest bij GTT (inoc@gtt.net - +44 (0)20 7489 4200).

Immoweb nv zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de site en de bestanden die van de site kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Immoweb nv kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Immoweb nv raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma´s op zijn computer te installeren.

Links naar andere sites
In bepaalde rubrieken bevat de site Immoweb.be hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud of voor deze websites zelf. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Rubrieken "Kopen", "Huren" en "Vakantie"
Wij doen al het mogelijke om op de Immoweb-site betrouwbare en regelmatig bijgewerkte vastgoedzoekertjes ter beschikking te stellen. Noch Immoweb nv (beheerder van de site Immoweb), noch de fysieke of morele persoon (vastgoedmakelaar, notaris, promotor of particulier) die ons het zoekertje heeft doorgespeeld, kunnen echter verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van het zoekertje of in geval het pand niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u het zoekertje bekijkt. Het zoekertje vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact op te nemen met het vastgoedkantoor, de notaris of de particulier die het zoekertje heeft geplaatst om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn.

De informatie is altijd van voorlopige aard en moet altijd worden bevestigd door de vastgoedmakelaar, de notaris, de promotor of de particulier die het zoekertje heeft geplaatst, vooral op het vlak van de vraagprijs.
Immoweb nv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, de juistheid en de inhoud van de zoekertjes die op de Immoweb-site zijn geplaatst, noch voor de kwaliteit van de panden en/of de diensten die in deze advertenties worden aangeprezen.
Immoweb biedt zijn surfers tools voor de simulatie van bepaalde financiële aspecten (berekening van uw leencapaciteit, de berekening van aankoopkosten ter verwerving van een onroerend goed, simulatie van maandlasten). Alle verkregen cijfers zijn louter indicatief. Immoweb nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens.

Inzake aankoopkosten, raadpleegt u best uw makelaar of uw notaris. Uw notaris kan u een nauwkeurig overzicht bezorgen van de diverse kosten, provisies en rechten een de ondertekening van de verkoopsovereenkomst. Inzake uw lening, raden wij u aan contact op te nemen met uw financiële instelling.

Indien u een zoekertje plaatst op de Immoweb-site, verbindt u zich ertoe uitsluitend informatie te geven (afbeeldingen, foto´s,...) die niet in strijd is met de rechten van derden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, afbeeldingsrecht,...) of met de moraal en goede zeden. U vrijwaart Immoweb nv van elke eventuele rechtsvordering van derden met betrekking tot het zoekertje dat u op de Immoweb-site hebt geplaatst.

Sommige zoekertjes bevatten een liggingsplan dat u kan helpen bij het vinden van de exacte locatie van het vastgoed dat u zoekt. Deze liggingsplannen zijn de exclusieve eigendom van de firma’s Market-IP en Google met wie Immoweb nv een contract heeft afgesloten voor de levering van cartografiediensten. Deze plannen mogen dus niet worden gereproduceerd voor een ander doel dan het maken van een kopie voor louter persoonlijk gebruik. Zij mogen ook niet worden gewijzigd, vertaald, verhuurd of gepubliceerd voor commerciële doeleinden, op straffe van inbreuk op de auteursrechten van Market-IP en Google en deze gebruiksvoorwaarden van de Immoweb-site. Het is mogelijk dat deze plannen fouten of onnauwkeurigheden bevatten die in geen geval onder onze verantwoordelijkheid of die van Market-IP of Google vallen.

Verantwoordelijkheid betreffende de inhoud die op de website wordt geplaatst door gebruikers
Alle teksten, gegevens, foto´s, video´s, boodschappen of elke andere vorm van inhoud die op de website wordt geplaatst door een gebruiker, valt enkel onder zijn verantwoordelijkheid. Immoweb controleert de inhoud die op de website wordt geplaatst door gebruikers niet en kan hier dus niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

De gebruiker verklaart, aanvaardt en garandeert dat Immoweb nv over het recht beschikt om alle tekst of informatie die de gebruiker op de website Immoweb.be heeft geplaatst te gebruiken en te publiceren om de door de gebruiker gevraagde dienst(en) uit te voeren.

Als gebruiker van de zoekertjesdienst van de website Immoweb.be verbindt u er zich toe om geen inhoud op de website te plaatsen die een politieke mening uit, die een lasterlijke, racistische of xenofobe bijklank heeft, die aanzet tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een persoon, een groep, een gemeenschap of haar leden op basis van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische origine van deze of van enkelen ervan.

Enkel en alleen al door deze website te gebruiken, verbindt u er zich toe de naamloze vennootschap Immoweb nv (eigenaar van de website Immoweb.be), zijn dochterondernemingen, zijn leidinggevenden, zijn werknemers, zijn partners en zijn vertegenwoordigers te vrijwaren van alle vorderingen tot aansprakelijkheid en andere gerechtelijke acties die door derden zouden worden aangevat, naar aanleiding van een inhoud die door u op de website werd geplaatst.

Wachtwoord
U kunt zich vrij inschrijven op de site Immoweb.be. Daarvoor vult u een formulier in met uw persoonlijke gegevens. Uw inschrijving, die valt onder het privacybeleid, verschaft u toegang tot gratis diensten :

 • het opslaan van uw zoekcriteria voor vastgoed
 • het opslaan van het vastgoed dat u interesseert
 • de mogelijkheid een persoonlijke beoordeling toe te voegen aan panden die u interesseren
 • De mogelijkheid persoonlijk commentaar toe te voegen aan panden die u interesseren
 • De mogelijkheid om uw maandelijkse lasten te simuleren voor vastgoed dat u interesseert
 • De mogelijkheid om te zien hoe vaak een zoekertje werd bekeken sinds het werd aangemaakt
 • Een waarschuwing via e-mail zodra een pand dat beantwoordt aan uw criteria, op de site wordt geplaatst
 • Een waarschuwing zodra de prijs van een pand dat u interesseert, verandert
 • Nieuwsbrieven met tips en adviezen op het gebied van aankoop, verhuur, verhuis, financiering en vastgoed in het algemeen
 • Informatie en catalogi met betrekking tot onderwerpen die u hebt geselecteerd
Uw wachtwoord waarmee u zich kunt identificeren om van deze diensten te kunnen genieten, is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt er zich toe dit wachtwoord niet door te geven aan derden.
LDe gebruiker is de volledige en enige verantwoordelijk voor elke activiteit die wordt uitgevoerd onder zijn toegangscode.

Diverse bepalingen, toepasselijke wetgeving en rechtspraak
De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen, zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de gebruiker aanvaardt dat Immoweb nv deze bepaling zal vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal hebben.

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site Immoweb.be is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Intellectuele rechten
De volledige inhoud van de Immoweb-site, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo´s, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van de naamloze vennootschap Immoweb nv en is beschermd via de rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

De vormgeving van deze site (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,...) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. Immoweb nv verbiedt het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot €500.000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent Immoweb nv de gebruiker van de site een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de site wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de site behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo´s op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Immoweb nv of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Immoweb nv, is elk gebruik van namen, merken en logo´s en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immoweb nv. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan ip@Immoweb.be. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is strikt verboden.

Tenzij uitdrukkelijk weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de startpagina van de site op het adres : https://www.Immoweb.be toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de site is dus verboden, tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Immoweb nv.

In geen enkel geval kan Immoweb nv verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van de Immoweb-site voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de site aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.