Door verder te gaan op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies. Onze site maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren en te personaliseren.

OK - Lees meer


Goed om weten

Registratierechten

De registratierechten zijn een belasting die wordt geheven op het moment dat de eigendomsoverdracht wordt geregistreerd. Die belasting komt bij de aankoopprijs van het onroerende goed.

Bij een onderhandse verkoop is het bedrag van die belasting afhankelijk van het gewest waarin het goed zich bevindt:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

12,5 % van de verkoopprijs. Natuurlijke personen kunnen bij aankoop van een woning of appartement als hoofdverblijfplaats een abattement (*) van 60.000 euro genieten. Op de eerste 60.000 euro hoef je dan geen belastingen te betalen. In wat men noemt een ‘ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en renovatie (RVOHS)’ is dat bedrag zelfs opgetrokken tot 75.000 euro.

 

(* het abattement is een vermindering van de heffingsgrondslag)

Vlaams Gewest:

 

  • 10 % van de verkoopprijs. Op de eerste 15.000 euro hoef je geen belastingen te betalen.
  • 5 % (= het zogeheten “klein beschrijf”) voor een bescheiden woning of voor bouwgrond voor een bescheiden woning.

 

Waals Gewest:

 

  • 12,5 % van de verkoopprijs.
  • 6 % (= het zogeheten “klein beschrijf”) voor een bescheiden woning of voor bouwgrond voor een bescheiden woning.

 

Bescheiden woning

Wanneer je een bescheiden woning koopt, geniet je onder bepaalde voorwaarden een verminderd registratierecht van 5 % in het Vlaams Gewest en 6 % in het Waals Gewest. Er is geen reductie van het registratierecht voor woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Bescheiden woningen hebben een laag kadastraal inkomen (KI) afhankelijk van het aantal kinderen dat de koper ten laste heeft.

 

Kinderen ten laste

Maximum KI

0 tot 2

€ 745

3 of 4

€ 845

5 of 6

€ 945

7 en meer

€ 1.045

Het kadastraal inkomen waarmee rekening wordt gehouden, is het niet-geïndexeerde KI.

 

De aangekochte eigendom moet ten minste 3 jaar bewoond worden, binnen de 3 jaar nadat je je domiciliëring op de woning hebt gevestigd.

 

De vermindering op de registratierechten wordt toegekend voor je eerste en enige woning. Je mag op het ogenblik van aankoop geen eigenaar zijn van een andere woning. De uitzondering hierop is een woning die je vroeger al hebt geërfd, van een bloedverwant in rechte lijn. In sommige gevallen maak je ondanks die eigendom wel aanspraak op het klein beschrijf.

Vlaamse huiskorting?

Als het aan Vlaams minister van Financiën Muyters ligt, wordt het klein beschrijf voor wie een bescheiden woning koopt, vervangen door een huiskorting. De reden is dat het klein beschrijf gebaseerd is op het kadastraal inkomen (dus op de nettohuurprijzen van 1975) en niet op de huidige verkoopwaarde. De huiskorting moet beter afgestemd zijn op de realiteit en zal dus allicht ook rekening houden met onder meer het energieverbruik en het profiel van de koper.

Bouwgrond

Bouw je een bescheiden woning en voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, dan heb je hier ook recht op een verlaagd registratietarief.

 

Het verlaagde tarief wordt niet onmiddellijk toegepast. De akte van aankoop van de grond wordt geregistreerd tegen het gewone tarief. Pas na vaststelling van het lage KI kan je de te veel betaalde registratierechten terugvorderen.

Sociale woning

Koop je in het Vlaams of het Brussels Gewest een sociale woning bij een openbaar bestuur of bij openbare instellingen, bij de Gewestelijke Maatschappijen voor de Huisvesting of de Gewestelijke Landmaatschappijen en de door hen erkende maatschappijen, dan kan je een verminderd registratierecht van 1,50 % krijgen.

 

De koper moet hiervoor een door het Gewest verleende aankooppremie genieten of, voor het Vlaams Gewest, een tegemoetkoming in de hypothecaire leninglast genieten.

 

Koop je in het Waals Gewest een sociale woning van een publiekrechtelijke persoon, wordt het recht verlaagd tot 0 %. In de praktijk betekent dit dat je een algemeen vast recht van 25 euro betaalt.

 

De koper moet in aanmerking komen voor de aankooppremie zoals bepaald in de Waalse Huisvestingscode.

Abattement

Een abattement of voetvrijstelling wil zeggen dat de eerste 15.000 euro van de heffingsgrondslag vrijgesteld is van registratierechten als de woning in het Vlaams Gewest staat. De vrijstelling is zowel van toepassing bij aankopen aan 5 % of aan 10 % registratierechten. Het belastingvoordeel bedraagt dus respectievelijk 750 euro of 1.500 euro.

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb je in bepaalde omstandigheden recht op een abattement van 60.000 euro. Dat abattement wordt verhoogd tot 75.000 euro wanneer de aangekochte woning gelegen is binnen een 'ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de renovatie (RVOHS)'. Het belastingvoordeel bedraagt dus 7.500 of 9.375 euro naargelang de ligging van het onroerend goed.

 

Je kan nagaan op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of jouw aangekochte goed binnen een RVOHS ligt.

Belangrijkste voorwaarden:

 

  • Natuurlijke persoon zijn (geen vennootschap)
  • Onroerend goed voor de geheelheid in volle eigendom aankopen
  • Geen van de kopers mag op de datum van de overeenkomst tot koop voor het geheel eigenaar zijn van een ander onroerend goed in België of in het buitenland dat tot bewoning is bestemd
  • Binnen de 2 jaar na aankoop moet de woning de hoofdverblijfplaats zijn. Voor bouwgrond is dat binnen de 5 jaar. Maar dat geldt alleen in Vlaanderen. In Brussel kan je voor bouwgrond geen abattement krijgen.

 

Meeneembaarheid

Verkoop je jouw woning om een nieuwe woning te kopen in het Vlaams Gewest, dan kan je de registratierechten in mindering brengen die je voor eerste woning of bouwgrond hebt betaald. Je kan maximaal 12.500 euro meenemen.

 

Er bestaan twee vormen van meeneembaarheid

 

Meeneembaarheid door verrekening: Verkoop je de oude woning vóór je een nieuwe koopt, dan kunnen de vroeger betaalde rechten worden verrekend bij de registratie van de aankoop van de nieuwe woning.

 

Meeneembaarheid door teruggave: Koop je eerst een nieuwe woning voor je de oude woning verkoopt, dan kunnen de vroeger betaalde registratierechten na de verkoop van de eerste woning worden verrekend.

Opgelet!

Abattement en meeneembaarheid zijn niet cumuleerbaar. Ga na wat voor jou het meest voordelige gunstregime is.

Interesten meeneembaarheid

Momenteel duurt het 2 jaar voor je effectief de teruggave van het registratierecht krijgt, omdat er bij de Federale Overheidsdienst Financiën meer dan 10.000 dossiers wachten voor behandeling.

 

Daarom heb je voortaan naast de meeneembaarheid van registratierechten ook recht op de sommen interesten dat het bedrag genereert.

 

Je moet 8 maanden na het indienen van het verzoek tot teruggave een aangetekende brief versturen die de ontvanger in gebreke stelt en aanmanen zijn verplichtingen na te komen.

Teruggave registratierechten bij verkoop binnen de 2 jaar

Wanneer je in Vlaanderen een pand binnen de 2 jaar opnieuw verkoopt, krijg je 3/5 van de registratierechten terug als je bij aankoop 10 % registratierechten betaalde. Als je 5 % hebt betaald, zullen door de verkoop – dus het niet langer voldoen aan de domiciliëringsvoorwaarde - aanvullende rechten verschuldigd zijn, zodat je ook dan de teruggave kan genieten. De terugbetaling gebeurt niet automatisch, je moet dat aanvragen.

 

In Brussel krijg je in dat geval 36 % van de registratierechten terug. Ook hier moet je de terugbetaling aanvragen.

 

De teruggave kan je aanvragen in de notariële akte van de wederverkoop.

Nuttige adressen:

 

 En jij, wat denk jij ervan?