Algemene voorwaarden: Plaats een zoekertje

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP HET IMMOWEB PLATFORM WWW.IMMOWEB.BE VOOR PRIVEPERSONEN

Artikel 1 - Toepassing

NV Immoweb, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Wolstraat 70, RPR Brussel BTW 0429.223.614, beheert het Immoweb Platform (hierna “Immoweb” genoemd).

Onder het Immoweb Platform wordt verstaan de site www.immoweb.be en de applicatie Immoweb.

Onder Privépersoon wordt verstaan een eigenaar van een onroerend goed, dat op de vastgoedmarkt “Te Koop” of “Te Huur” wordt gesteld.

Indien de Privépersoon geen eigenaar is, dient deze steeds over een uitdrukkelijk en onbetwist mandaat te beschikken van de eigenaar voor de verkoop of verhuur van het onroerend goed om dit op eenvoudig verzoek voor te leggen. (hierna “Privépersoon” genoemd)

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de voorwaarden die van toepassing zijn op het plaatsen van Zoekertjes door de Privépersoon met als voorwerp de verkoop of de verhuur van onroerende goederen (hierna “Zoekertjes” op het Immoweb Platform genoemd).

Bij het plaatsen van Zoekertjes zijn tevens de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy beleid, gepubliceerd op het Immoweb Platform, van toepassing.

Immoweb behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden en haar tarieven eenzijdig te wijzigen, teneinde zich te conformeren aan nieuwe wettelijke bepalingen of gewijzigde markomstandigheden.

Immoweb behoudt zich eveneens het recht voor de configuratie en de inhoud van het Immoweb Platform en applicatie te allen tijde te wijzigen.

De Privépersoon erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden vooraleer het Zoekertje wordt betaald.

Artikel 2 - Voorwerp

De Privépersoon heeft de keuze uit:

1. Het Type Zoekertje

Hieronder wordt verstaan een Zoekertje “Te Huur” of een Zoekertje “Te Koop”.

2. De Visibiliteit van het Zoekertje

Hieronder wordt verstaan de grootte van het Zoekertje.

3. De Duurtijd van het Zoekertje

Hieronder wordt verstaan hoelang het Zoekertje online staat.

Duur en beëindiging

Het Zoekertje kan vroegtijdig offline worden gehaald (zonder geheel noch gedeeltelijke terugbetaling), worden verlengd of worden hernieuwd (volgens de modaliteiten bepaald door Immoweb).

Gezien de snelle evolutie van de markt, worden regelmatig producten/diensten toegevoegd aan het aanbod.

Artikel 3 - Modaliteiten en tarieven van de Zoekertjes

Het plaatsen en het beheer van een Zoekertje online door de Privépersoon gebeurt op “Mijn Immoweb” tegen het gekozen tarief.

Bij een factuur-aanvraag wordt een bijkomende administratieve kost aangerekend.

De prijzen van de panden geafficheerd op het Zoekertje door de Privépersoon worden automatisch afgerond tot één EURO (zonder vermelding van decimalen).

Artikel 4 - Verplichtingen van de Privépersoon

De Privépersoon garandeert dat elk Zoekertje beantwoordt aan de Gebruiksvoorwaarden.

De Privépersoon is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van zijn Zoekertje(s) en verbindt zich ertoe:

 • hiermee de eigendomsrechten van buren/mede-eigenaars niet te schaden en wanneer nodig bij te werken zodat deze correcte en zo volledig mogelijke informatie bevatten, zoals de foto’s, de plannen, de beschrijvende teksten, technische, stedenbouwkundige en financiële informatie; onder foto wordt verstaan een foto die het onroerend goed of een deel ervan expliciet voorstelt (een kaart met de ligging, affiches, logo’s e.d. zijn uitgesloten);
 • zich ervan te vergewissen dat deze inlichtingen evenals alle referenties en gegevens op alle punten conform de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy beleid van het Immoweb Platform zijn, alsook conform alle toepasselijke wettelijke bepalingen zijn;
 • onmiddellijk na het publiceren te controleren of Zoekertjes beantwoorden aan de Gebruiksvoorwaarden.
 • Zoekertjes bij te werken, telkens wanneer de inhoud gewijzigd wordt
 • Zoekertjes te deactiveren indien het betreffende pand verkocht of verhuurd is.

Zonder afbreuk te doen aan wat voorzien is in artikel 7, wordt er overeengekomen dat:

1. Bij niet-naleving van een of meerdere van de bepalingen van dit artikel 4 en/ of

2. Wanneer bepaalde gegevens betreffende het Zoekertje en/of de Privépersoon zo vaag of verwarrend zijn dat er redelijkerwijs kan getwijfeld worden aan hun nauwkeurigheid en;

3. In het algemeen, in de hypothese dat alle door de Privépersoon overgemaakte gegevens zouden kunnen interfereren met de goede werking van het Immoweb Platform,

Immoweb het recht heeft om alle niet-conforme gegevens van het Immoweb Platform uit te halen, of, om het Zoekertje te verwijderen en/of de publicatie van Zoekertjes van de Privépersoon te beperken (zoals meer uitgebreid bepaald in de Gebruiksvoorwaarden).

Het verwijderen van niet-conforme gegevens of van het Zoekertje zelf geeft de Privépersoon geenszins recht op terugbetaling of een schadeloosstelling. Indien de Privépersoon verwijst naar het Immoweb Platform in of op andere communicatiekanalen (folders, publiciteitspanelen,...) verbindt hij er zich toe om dit op een correcte wijze mee te delen aan de bevoegde overheden/ instanties en alle hieraan verbonden belastingen en eventuele andere heffingen te voldoen.

Artikel 5 - Intellectueel Eigendomsrecht

De Privépersoon verklaart eigenaar te zijn van het onroerende goed vermeld in het Zoekertje of over een uitdrukkelijk en onbetwist mandaat te beschikken voor het plaatsen van het Zoekertje.

Bovendien verklaart de Privépersoon dat hij houder of rechtverkrijgende is - of tenminste alle noodzakelijke expliciete vergunningen kan voorleggen vanwege de houders, in het kader van de publicatie van de Zoekertjes - van alle rechten, met inbegrip van het eventuele auteursrecht, de eigendomsrechten, die betrekking hebben op de grafische en andere elementen (foto’s van het onroerend goed en het interieur, ...) die deel uitmaken van de Zoekertjes.

De Privépersoon verleent Immoweb, voor de duur van de periode dat de Zoekertjes geplaatst zijn op het Immoweb Platform over alle rechten op reproductie en communicatie aan het publiek, betreffende de informatie en de elementen die werden overgemaakt, met inbegrip van:

 • het recht deze te verspreiden en te communiceren aan het publiek via eender welke communicatietechniek;
 • het recht de overgemaakte informatie en elementen, zoals o.a. de foto’s, aan te passen en te wijzigen met het oog op een publicatie van optimale kwaliteit op het Immoweb Platform, meer bepaald door te scannen, via reprografie en door middel van eender welke beeldbewerkingssoftware;
 • het recht om technische wijzigingen aan te brengen aan de inhoud, en in het bijzonder aan de inhoud van de Zoekertjes (bijvoorbeeld in het kader van een hergebruik). Dit kan onder meer nodig zijn om de Zoekertjes toegankelijk te maken op verschillende kanalen, waaronder mobiele telefoons;
 • het recht in de Zoekertjes de naam van de Privépersoon te vermelden en alle contactinformatie die de Privépersoon heeft overgemaakt voor publicatie, meer bepaald het adres, de naam, het gsm-nummer, het e-mailadres, de link naar het internet, het Immoweb Platform, enz.

Immoweb NV verbiedt uitdrukkelijk het op een geautomatiseerde of systematische wijze lezen of kopiëren van een deel of het geheel van de platform (afbeeldingen, gegevens, enz.) voor welke doeleinden en op welke manier dan ook, en ongeacht de gebruikte technische middelen (zoals scraping, enz.).

Artikel 6 - Aansprakelijkheid van de Privépersoon

1. De Privépersoon erkent dat hij volledig aansprakelijk is voor de inhoud van het Zoekertje, en garandeert Immoweb de vrije uitoefening van de rechten die hem zijn toegekend.

De Privépersoon vrijwaart Immoweb bijgevolg tegen alle juridische stappen die zouden worden ondernomen door derden die beweren rechten te kunnen doen gelden op de informatie en de elementen die de Privépersoon aan Immoweb geleverd heeft. De Privépersoon zal Immoweb schadeloos stellen ten belope van de bedragen die Immoweb verschuldigd zou zijn aan deze derden (met inbegrip van alle administratieve kosten, kosten voor erelonen van advocaten en procedurekosten).

2. De Privépersoon erkent dat hij de volledige aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot de verwerking van deze gegevens conform de regels voor gegevensbescherming die op hem van toepassing zijn. Bijgevolg verbindt hij zich ertoe Immoweb en/of alle eraan verbonden ondernemingen (in de zin van de bepalingen van artikel 1.20 van het Belgisch wetboek vennootschappen en verenigingen) te vrijwaren tegen alle juridische stappen die zouden worden ondernomen door derden of door administratieve of openbare overheden, in verband met de verwerking van deze gegevens. De Privépersoon zal bijgevolg Immoweb vergoeden ten belope van alle schadeloosstellingen, boetes, belastingen en andere sommen, met inbegrip van de administratieve kosten, de erelonen voor advocaten en de procedurekosten die Immoweb en/of de eraan verbonden onderneming(en) zouden moeten betalen ten gevolge van door derden ondernomen juridische stappen.

Artikel 7 - Verplichtingen van Immoweb

In de mate van het mogelijke zal Immoweb het Zoekertje en informatie met betrekking tot het Zoekertje, na betaling, zo snel mogelijk te verwerken en online plaatsen.

Artikel 8 - Opzegging door Immoweb

Immoweb heeft de mogelijkheid om het Zoekertje onmiddellijk te verwijderen zonder enig recht op schadeloosstelling of terugbetaling voor de Privépersoon wanneer:

 • het Zoekertje niet beantwoordt aan de verplichtingen beschreven in huidige Algemene Voorwaarden;
 • deze niet beantwoordt of niet langer beantwoordt aan de definitie van Privépersoon beschreven in artikel 1;
 • de wettelijke en/of deontologische bepalingen die op hem van toepassing zijn, niet naleeft.

Artikel 9 - Betalingsvoorwaarden

Het Zoekertje wordt online betaald en onmiddellijk geactiveerd. Hierdoor gaat de Privépersoon uitdrukkelijk akkoord dat het herroepingsrecht hier niet van toepassing is.

Artikel 10 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Alle verplichtingen van Immoweb die voortvloeien uit het plaatsen van een Zoekertje door Privépersonen zijn middelenverbintenissen.

2. Immoweb en de eraan verbonden ondernemingen (in de zin van artikel 1.20 van het Belgisch Wetboek vennootschappen en verenigingen) kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

• voor eventuele schade (met inbegrip van indirecte schade, inkomstenverlies of winstderving) die de Privépersoon geleden heeft of die voortvloeit uit gerechtelijke stappen tegen de Privépersoon, door derden, in verband met alle informatie overgemaakt door de Privépersoon betreffende de Zoekertjes, hun inhoud of uit het simpele feit dat zij online werden geplaatst op het Immoweb

Platform of ten gevolge van misbruik of ongeoorloofd gebruik van elementen/ informatie op het Immoweb Platform;

 • voor de kwaliteit en/of het goede resultaat van de transfer van de Zoekertjes van de Privépersoon naar het Immoweb Platform;
 • voor onderbrekingen, opschortingen of annuleringen van verplichtingen te wijten aan gebeurtenissen waarover Immoweb geen controle heeft of ingevolge overmacht. Onder overmacht wordt begrepen: volledige of gedeeltelijke stakingen, lock-out, blokkering van de transportmiddelen, aardbevingen, brand, storm, overstromingen, waterschade, computerpanne of netwerkpanne, met inbegrip van het internetnetwerk; blokkering van de telecommunicatie en alle gevallen die gewoonlijk als dusdanig door rechtspraak/rechtsleer worden erkend als zijnde gevallen van overmacht;

3. Wanneer, niettegenstaande de bepalingen van dit artikel 10, Immoweb en/of een van de eraan verbonden ondernemingen (in de zin van de bepalingen van artikel 1.20 van het Belgisch Wetboek vennootschappen en verenigingen) aansprakelijk zou(den) worden gesteld ten opzichte van de Privépersoon te welken titel ook, zal (zullen) zijn (hun) (gemeenschappelijke) aansprakelijkheid beperkt blijven tot de terugbetaling door Immoweb (of in gebeurlijk geval door de haar verbonden onderneming) van het bedrag dat werd betaald.

Artikel 11 - Confidentialiteit

Uitgezonderd de gevallen waarin de wet het vereist of wanneer de bedoelde informatie behoort tot het publieke domein, verbindt de Privépersoon zich ertoe geen enkele informatie die hij van Immoweb en/of van een van de eraan verbonden ondernemingen (in de zin van de bepalingen van artikel 1.20 van het Belgische Wetboek vennootschappen en verenigingen), of met betrekking tot zijn (hun) activiteiten heeft verkregen, aan derden te onthullen, zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Immoweb. Deze verplichting van vertrouwelijkheid bestaat voor de Privépersoon vanaf de eerste dag van de samenwerking en voor een periode van twee (2) jaar volgend op de laatste publicatie van een Zoekertje.

Artikel 12 - Bescherming van persoonsgegevens

1. In het kader van de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) maken volgende verplichtingen integraal deel uit bij het plaatsen van een Zoekertje. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van dit artikel 12 en de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden heeft artikel 12 voorrang.

2. Overdracht van persoonsgegevens van de Privépersoon aan Immoweb.

De Privépersoon garandeert over een geldige rechtsgrond te beschikken bij overdracht van persoonsgegevens aan Immoweb.

3. Overdracht van persoonsgegevens door Immoweb aan de Privépersoon.

In het kader van de dienstverlening aan de Privépersoon, gebeurt het dat Immoweb persoonsgegevens van derden overdraagt aan de Privépersoon wanneer deze noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te kunnen leveren (bijvoorbeeld opdat de Privépersoon kan antwoorden op een vraag van een derde met betrekking tot het onroerend goed van een Zoekertje).

Wanneer de persoonsgegevens worden overgedragen aan de Privépersoon, is deze verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en heeft hij volgende verplichting:

 • hij mag de gegevens enkel gebruiken voor het doel of de doeleinden waarvoor Immoweb hem de gegevens heeft doorgegeven. Elk later gebruik dat niet compatibel is met het initiële doel is strikt verboden;

Artikel 13 - Diversen

 • De Privépersoon zal zijn rechten en verplichtingen noch volledig, noch gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van Immoweb. De Privépersoon blijft hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor alle verplichtingen.
 • Tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling moet elke betekening aan elk van de partijen, om geldig te zijn, via aangetekend schrijven per post met ontvangstbevestiging gebeuren en/ of per e-mail.
 • De nietigheid, de ongeldigheid of het niet uitvoerbaar karakter van het geheel of een gedeelte van een van de voorafgaande bepalingen zal niet de nietigheid tot gevolg hebben. Enkel de bepaling in kwestie wordt dan beschouwd als zijnde onbestaande en de Privépersoon aanvaardt dat Immoweb dit artikel vervangt door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde doelstelling heeft.
 • Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor alle betwistingen op grond van of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden. In verband met geschillen zal Immoweb de vordering kunnen inleiden bij de rechtbanken van Brussel of van de woonplaats van de Privépersoon.