Uw privacy

Principes en algemene informatie

Laatste wijziging: 08/09/2021

Wij respecteren en beschermen uw privacy.

Bij Immoweb willen we dat u zich geen zorgen hoeft te maken wanneer u onze digitale omgeving bezoekt, die we ook het Immoweb-platform noemen (onze websites, blogs, apps, enz.). We willen het vertrouwen dat u in ons stelt waard zijn, wanneer u zoekertjes op onze website en onze app raadpleegt of plaatst, in het algemeen, telkens wanneer u beroep doet op diensten aangeboden door Immoweb.

Dit privacybeleid heeft tot doel u op transparante wijze te informeren over alle voorzorgen die we nemen bij het verwerken van persoonsgegevens die u ons toevertrouwt of die worden verzameld bij het gebruik van onze websites en apps.

Met dit beleid willen we de volgende geldende regelgeving naleven:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ of ‘GDPR’ in het Engels) 2016/679 van 27 april 2016, die op 24 mei 2016 in voege is getreden. Deze verordening is van toepassing vanaf 25 mei 2018 en heeft als doel fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen te beschermen, en in dit in het bijzonder in verband met de verwerking van persoonsgegevens;
 • elke andere wetgeving waaraan wij dienen te beantwoorden in het kader van bescherming van persoonsgegevens.

Opmerking over minderjarigen: als u minderjarig bent (minder dan 18 jaar oud), mag u onze websites en apps niet gebruiken en vragen wij u uw persoonsgegevens niet aan ons mee te delen.

Wij wensen erop te wijzen dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het privacybeleid van de websites waarnaar u een link vindt op onze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verzameld worden op het Immoweb-platform (de websites, blogs, apps, enz.)?

Voor de meeste verwerkingen is de verwerkingsverantwoordelijke de Naamloze Vennootschap Immoweb, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Wolstraat, 70 te 1000 Brussel (België).

Voor de verwerkingen van gegevens binnen de groep van producten en diensten met betrekking tot verzekeringen en hypothecaire kredieten, zijn Immoweb NV en Immoweb Financial Services NV gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Immoweb Financial Services NV die haar maatschappelijke zetel heeft te 1000 Brussel, Wolstraat, 70, geniet van de nodige erkenningen door de FSMA (Financial Services and Markets Authority).

Worden er gegevens verwerkt door andere vennootschappen?

Ja, bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens die verzameld worden op het Immoweb-platform vallen onder de verantwoordelijkheid van andere verwerkingsverantwoordelijken. Dit is het geval in kader van wettelijke verplichtingen, of omdat de verwerking van persoonsgegevens de expertise van andere vennootschappen vereist. Raadpleeg ‘Verwerking van gegevens door derden’.

Hoe contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van Immoweb?

Raadpleeg ‘Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons opnemen’.

Rechtsgrond voor verzamelen van persoonsgegevens

Immoweb zal er steeds op toezien dat voor het verzamelen van uw gegevens de vereiste rechtsgrond bestaat.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend in de volgende gevallen

 • Wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kan ook afgeleid worden uit uw gedrag of uw handelingen (bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult of op een knop klikt). Door dat te doen, stemt u ermee in dat de ingevoerde gegevens gebruikt worden om de goede uitvoering van onze diensten te verzekeren.
 • De verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een andere rechtsgrond omdat ze nodig is in het kader van één van de volgende rechtsgronden :
 1. voor de uitvoering van een overeenkomst ;
 2. voor de naleving van een verplichting waaraan onze vennootschap (Immoweb of Immoweb Financial Services) onderworpen is krachtens een wet, decreet of ordonnantie ;
 3. voor de verwezenlijking van een gerechtvaardigd belang. In voorkomend geval verbindt Immoweb/Immoweb Financial Services zich ertoe een grondige afweging te maken tussen uw persoonlijk belang en het belang van Immoweb/Immoweb Financial Services.

Wij beschermen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gehost op servers bij Amazon in Europa (gedematerialiseerde elektronische opslag van het type ‘cloud’) en bij Interxion (opslag in een in België gevestigd datacenter) die geconfigureerd, gecontroleerd en regelmatig geüpdatet worden om volgende risico’s maximaal te vermijden:

 • de ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw gegevens
 • het ongepast gebruik of de bekendmaking van uw gegevens
 • een onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies van uw gegevens

Hoe beschermen we uw bankgegevens?

Bij een online betaling wordt het kredietkaartnummer dat u ons meedeelt, versleuteld via het internet verstuurd. Immoweb werkt met het online betaalsysteem Ogone e-commerce(r) van de vennootschap Abssys, dat aan heel hoge beveiligingsnormen voldoet door gebruik te maken van de protocollen SSL (Secure Sockets Layer) en SET (Secure Electronic Transaction). Wij ontvangen geen kopie van deze gegevens.

Hoe beschermen wij uw wachtwoorden?

Deze worden steeds versleuteld zodat Immoweb hier geen enkele toegang toe heeft. Wanneer u een wachtwoord van het Immoweb-platform verliest, dient u dit opnieuw aan te maken.

Welke technische en organisatorische maatregelen heeft Immoweb genomen?

Werknemers van Immoweb en Immoweb Financial Services die toegang hebben tot uw gegevens, zijn onderworpen aan een strikte vertrouwelijkheidsverplichting.

Bovendien hebben alle werknemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens:

 • een opleiding gekregen in de principes van de AVG
 • uitsluitend toegang tot gegevens die ze nodig hebben in het kader van hun opdracht.

Er werden interne procedures ingevoerd om de bescherming van de persoonsgegevens “by default and by design” te garanderen Concreet betekent dit dat onze systemen op een dergelijke wijze zijn ontworpen dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen bevatten met het op op de naleving van onze verplichtingen onder de AVG.

Hoe waken wij over de bescherming van uw gegevens verwerkt door onderaannemers?

Immoweb kiest zijn verwerkers zorgvuldig uit. Met deze verwerkers sluiten wij de nodige overeenkomsten om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen.

Welke gegevens verzamelt Immoweb? Voor welke doeleinden? Hoelang worden ze bewaard?

Hierna vindt u de principes die wij hanteren, en, in alle transparantie, de lijst van onze verwerkingen.

De belangrijkste principes die van toepassing zijn op alle websites en apps van Immoweb

Het principe van minimale gegevensverwerking

Alle omgevingen van het Immoweb-platform (websites, blogs, apps, subdomeinen, enz.) respecteren het principe van minimale gegevensverwerking van de AVG.

Uit de toepassing van dit principe vloeit voort dat:

 • bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wij erover waken dat de persoonsgegevens die we verwerken toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk zijn binnen het beoogde doel;
 • wij de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De noodzakelijheid wordt afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen en het beoogde verwerkingsdoel.
  Na deze periode zal Immoweb uw gegevens anonimiseren of pseudonimiseren zodat ze bewaard worden zonder dat u kan geïdentificeerd worden. Deze anonieme gegevens worden niet langer als persoonsgegevens beschouwd, maar stellen ons in staat om onze websites en diensten te verbeteren en de immobiliënmarkt beter te begrijpen (voorbeeld: gegevens over surfgedrag)

De bovenstaande regels gelden ook voor onze onderaannemers. Deze worden zorgvuldig uitgekozen. Hun vermogen om onze principes op het vlak van bescherming van de persoonsgegevens na te leven is een essentiële voorwaarde om geselecteerd te worden als onderaannemer/verwerker.

De wettelijke verplichtingen

Bepaalde gegevens moeten worden bijgehouden om te beantwoorden aan de wettelijke, fiscale en administratieve verplichtingen waaraan Immoweb en Immoweb Financial Services dienen te voldoen.

Het gaat voornamelijk om het bewijs van overeenkomsten, financiële en boekhoudkundige gegevens. Deze worden bijgehouden gedurende de wettelijk opgelegde termijn en vervolgens gewist.

Het beheer en de beveiliging van de website en de bijbehorende apps

Bepaalde gegevens worden verzameld om de stabiliteit en het goede beheer van onze websites en apps te kunnen verzekeren, onder meer om fraude en kwaadwillig gedrag te voorkomen. Immoweb heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang en dient te beantwoorden aan wettelijke verplichtingen

Het gaat om de volgende gegevens:

 • uw IP-adres bij de toegang tot de website
 • uw traject op de website (bezochte pagina’s, uren, gevolgde links)
 • het type terminal en browser die gebruikt worden om toegang te krijgen tot onze diensten
 • de verzonden e-mails (raadpleeg ‘De gegevens die verband houden met een contactname (lead)’).

Om veiligheidsredenen worden deze gegevens bewaard in de staat waarin ze zich bevinden (ze worden niet opnieuw verwerkt) gedurende maximaal 12 maanden (maximaal 1 maand voor het IP-adres). Vooraleer zij gebruikt worden in een andere bewerking (statistiek, gedragsanalyse...) worden deze gegevens geanonimiseerd.

Gegevens die verband houden met een contactname (lead)

De e-mails die u vanaf de Immoweb-website of de bijbehorende apps verstuurt, worden slechts gedurende een beperkte periode van 3 maanden bewaard uitsluitend met het oog op het beheer van deze contacten en in het kader van veiligheid.

BELANGRIJK: Wanneer u via onze diensten persoonsgegevens meedeelt aan een derde, wordt deze derde de verwerkingsverantwoordelijke van de ontvangen persoonsgegevens. Indien hij uw gegevens gebruikt in het kader van een verschillende verwerking (met name een verwerking die verschilt van het beantwoorden van uw initiële vraag), is deze derde verplicht om hiervoor over de nodige rechtsgrond te beschikken.

Voorbeeld: een makelaar met wie u voordien niet in contact stond, ontvangt uw e-mail met een vraag over een bepaald goed. Hij beschikt over een rechtsgrond om uw vraag te beantwoorden en om, tijdens dezelfde uitwisseling van informatie, u eventueel andere gelijkaardige goederen of diensten voor te stellen die verband houden met uw vraag. Na dit eerste contact valt elk ander voorstel in verband met een dienst of verwerking door de makelaar onder zijn eigen verantwoordelijkheid aangaande de AVG.

Enquêtes, peilingen, wedstrijden, testpanels van gebruikers en evenementen

U kan het initiatief nemen om deel te nemen aan een door Immoweb georganiseerde enquête, peiling, wedstrijd of evenement of om deel uit te maken van een panel van gebruikers-testers.

In het kader van enquêtes, peilingen en testpanels die Immoweb organiseert, wordt uw e-mailadres gebruikt om u een link naar de betrokken peiling of enquête of een uitnodiging voor een test in onze lokalen te sturen, en vervolgens om uw antwoorden op de gestelde vragen te beheren. De Immoweb-teams zullen uw antwoorden verwerken. Na een termijn van een maand worden uw antwoorden geanonimiseerd door onze systemen, zodat het niet meer mogelijk is u te identificeren. Wij bewaren dan enkel nog statistische gegevens. Onze doelstelling bestaat erin onze producten en diensten te verbeteren en de markttendensen te bepalen (vastgoedmarkt, markt van de hypothecaire producten, enz.). Wij zijn dus niet in de mogelijkheid om u toegang te geven tot uw antwoorden of om deze te corrigeren nadat u ons deze heeft toegestuurd.

In het kader van de Immoweb-evenementen, worden uw inschrijvingsgegevens bewaard om u uitnodigingen en praktische informatie over het evenement te kunnen toesturen.

Uw registratie- en aanwezigheidsgegevens worden bewaard tijdens de organisatie van het evenement en de duur ervan. Afhankelijk van het evenement kunnen deze gegevens ook nog tot drie weken na het einde ervan bewaard worden om de Immoweb-teams in staat te stellen u te bedanken, de inhoud die aan bod kwam door te sturen, u attent te maken op verloren voorwerpen die onze teams aangetroffen hebben, enz. Na afloop van deze termijn worden uw gegevens gewist.

Aan de hand van de eventueel gemaakte foto’s of video-opnames kunnen we over het evenement communiceren op het Immoweb-platform (Immoweb-website, blog en dergelijke) of de sociale media van Immoweb. Indien u niet wenst dat een afbeelding van u gepubliceerd wordt, verzoeken we u dit onmiddellijk te melden aan de fotograaf en/of cameraman die aanwezig is op het evenement.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor beelden genomen door journalisten of andere fotografen en cameramannen die mogelijk aanwezig waren (openbare evenementen) en in opdracht van derden werken. Gelieve u rechtstreeks tot hen te wenden om hen te vragen de afbeelding waarop u voorkomt te wissen.

Wat uw deelname aan Immoweb-wedstrijden betreft, zullen uw gegevens zolang worden bewaard als nodig om de deelnames te beheren, de resultaten samen te voegen en contact op te nemen met de winnaar(s). Zij worden bewaard tot zes maanden na het einde van de wedstrijd om een eventuele klachten over de wedstrijd af te handelen.

Telefoongesprekken

Telefonische oproepen naar en van onze klantendienst kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen in geval van betwisting van een commerciële transactie. Deze oproepen kunnen ook opgenomen of beluisterd worden met het oog op kwaliteitscontrole.

Specifieke kenmerken van onze verschillende websites en de bijbehorende mobiele apps

Immoweb.be en de bijbehorende mobiele apps (IOS, Android)

Uw Mijn Immoweb-account

Om de door u gevraagde diensten te kunnen aanbieden, wordt gevraagd om een ‘Mijn Immoweb’-account aan te maken. Afhankelijk van de verschillende diensten die u kiest, kunnen de volgende gegevens worden gevraagd:

 • uw contact- en identificatiegegevens
 • uw intekening op mededelingen van Immoweb en/of zijn commerciële partners *(zie uitleg hieronder)
 • uw gebruiksvoorkeuren (taal, zoekcriteria, opgeslagen zoekertjes...)
 • de gegevens in verband met de facturatie en publicatie van uw zoekertje

Merk op dat:

 1. onze teams erover waken dat ze nooit uw e-mailadres publiceren. Iemand die belangstelling heeft voor uw zoekertje kan u een bericht sturen via het daarvoor voorziene formulier. Uw e-mailadres wordt pas aan deze persoon meegedeeld wanneer u hem/haar via e-mail antwoordt. Het is duidelijk dat u hierover beslist
 2. Om uw persoonsgegevens te beschermen, verbieden onze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk elke handeling “die de persoonlijke gegevens waartoe de gebruiker van de website toegang kan hebben, via de website te gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers (‘spamming’).
 3. Bij het plaatsen van een zoekertje kan u zelf bepalen of er al dan niet telefonisch contact met u kan opgenomen worden. Indien u dit aanvaardt, wordt uw telefoonnummer bij uw zoekertje gepubliceerd.
 • Indien u toestemming heeft gegeven om uw cookiegegevens te verzamelen, kan Immoweb bepaalde cookiegegevens aan uw ‘Mijn Immoweb’-account koppelen. In voorkomend geval kan u deze gegevens ook via uw ‘Mijn Immoweb’-account raadplegen. Voor meer informatie over cookies, raadpleeg ‘Cookies en gelijkaardige technologieën’.

Voormelde gegevens staan onder uw controle en zij worden uitsluitend bewaard op basis van uw uitdrukkelijk verzoek. Met uitzondering van de wettelijk verplichte gegevens, staat het u vrij om deze gegevens op elk ogenblik te wijzigen of te wissen via de interface van uw ‘Mijn Immoweb’-account.

De registratiegegevens (ook ‘activiteitenlogs’ genoemd): om veiligheids- en beheersredenen registreren we bepaalde activiteiten die vanuit uw account verricht worden of die een werknemer van Immoweb op uw verzoek op uw account verricht. Deze informatie wordt maximaal 1 jaar bewaard en is onderworpen aan strikte toegangs- en vertrouwelijkheidsregels.

* Afhankelijk van de berichten waarop u intekent, zal Immoweb gebruik maken van de beschikbare gegevens om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te beantwoorden (interessegebieden, geografische zones, taal, prijsvork).

Simulatie lening

Immoweb Financial Services biedt, in samenwerking met Keytrade Bank, de mogelijkheid om uw leencapaciteit te ramen door enkele financiële gegevens over uzelf in te voeren. U kan deze gegevens opslaan in uw Immoweb-account zodat u ze bij elke nieuwe raming niet opnieuw dient in te voeren.

In het kader van de verstrekking van deze dienst tot raming van de leencapaciteit, is Keytrade Bank samen met Immoweb Financial Services verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het partnership tussen Immoweb Financial Services en Keytrade Bank is vastgelegd in een overeenkomst die strikt bepaalt op welke manier uw gegevens verwerkt kunnen worden en beveiligd moeten worden om ze maximaal te beschermen en om de geldende wetgeving na te leven.

De verschillende persoonsgegevens die Keytrade Bank dient te verzamelen om u deze dienst aan te bieden, worden opgesomd in het privacybeleid van Keytrade Bank.

Voor alle vragen over de verwerking van uw gegevens door onze partner Keytrade Bank, kunt u zich tot hun DPO wenden via e-mail ([email protected]) of door verzending van een brief naar het adres:

KEYTRADE BANK

Vorstlaan 100

1170 Brussel

Schatting.immoweb.be

Gratis online tool voor de schatting van een goed. Beschikbaar via het adres https://schatting.immoweb.be. U krijgt een richtprijs die u helpt bij de verkoop van uw goed of waarmee u terechtkunt bij een vastgoedspecialist.

Om uw raming te ontvangen, moet u de volgende gegevens meedelen:

 • informatie over het te ramen goed (ligging, oppervlaktes, bouwjaar, type gebouw...)
 • uw e-mailadres
 • of u eigenaar bent van het goed, en zo ja, of u van plan bent dit goed te verkopen.

De via deze weg verzamelde gegevens worden na 30 dagen geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om ons ramingsalgoritme te verbeteren en voor statistische doeleinden.

Indien u aangegeven hebt dat u het goed wilt verkopen, zal Immoweb u voorstellen om uw gegevens te delen met één of meer makelaars, die de automatisch berekende raming kunnen verfijnen. Deze mogelijkheid verloopt via een contactformulier waarvan de gegevens verwerkt worden met naleving van ons beleid aangaande ‘De gegevens die verband houden met een contactname (lead).

Laura.immowe.be

Laura is een 100% gratis dienst van Immoweb die uw verhuizing vereenvoudigt. De dienst is beschikbaar via het adres https://laura.immoweb.be/nl.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die Laura aanbiedt, moet u ons volgende gegevens bezorgen:

 • uw contact- en identificatiegegevens
 • het (de) product(en)/dienst(en) die u interesseren
 • informatie over uw verhuizing

De persoonsgegevens die u aan Laura meedeelt, worden 6 maanden bewaard en vervolgens geanonimiseerd.

Docs.immoweb.be

Deze dienst die u vindt op het adres www.docs.immoweb.be, helpt u bij het aanmaken en beheren van uw residentiële huurovereenkomsten en andere documenten in verband met de verhuur van uw goederen.

Om een document te kunnen registreren, moet de gebruiker over een Immoweb Docs-account beschikken.

Naast de gegevens die nodig zijn voor de aanmaak van uw Immoweb Docs-account (logingegevens, taal en contactgegevens), en afhankelijk van het type document, kunnen de volgende gegevens nodig zijn voor de registratie van uw documenten:

 • verplichte gegevens voor de toepasselijke huurwetgeving. Deze omvatten persoonsgegevens van de verhuurder en de huurder;
 • gegevens in verband met andere documenten (verzekeringsbewijs, huurwaarborg, energieprestatiecertificaat, plaatsbeschrijving...).
 • Immoweb heeft geen toegang tot de gegevens van het verzekeringsproduct en tot de latere informatie-uitwisselingen in verband daarmee tussen de klant en Qover, met uitzondering van de samengevoegde gegevens (statistieken) die het mogelijk maken de prestaties en aantrekkelijkheid van het product te beoordelen.

Wij bewaren de huurdocumenten (en andere documenten) tot 5 jaar na het einde van de huurovereenkomst.

Belangrijk: er worden geen gevoelige gegevens in de zin van de AVG gevraagd via ons systeem voor de goede werking van onze dienst. Het staat de gebruiker vrij om indien gewenst gevoelige (of niet-gevoelige) gegevens toe te voegen via vrije tekstzones of functies voor het uploaden van documenten. In dit geval is de gebruiker verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens. Immoweb zal ze op dezelfde manier en even lang bewaren als beschreven in dit hoofdstuk en zal er op geen enkele andere manier gebruik van maken.

Protect.immoweb.be

Deze dienst (beschikbaar via het adres protect.immoweb.be) biedt een huurgarantieverzekering aan voor verhuurders evenals verschillende specifieke verzekeringsformules voor huurders.

In het kader van de verstrekking van deze verzekeringsdienst zijn Qover samen met Immoweb Financial Services SA/N gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Qover SA/NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Belliardstraat 53, 1000 Brussel, RPR 0650.939.878, is een verzekeringsagent erkend door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) en ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen dat de FSMA bijhoudt onder het nr. 115284A.

Het partnership tussen Immoweb Financial Services SA/NV en Qover is vastgelegd in een overeenkomst die strikt bepaalt op welke manier uw gegevens verwerkt kunnen worden en beveiligd worden om ze maximaal te beschermen.

Qover zal uw aanvraag voor een verzekeringsofferte beantwoorden. Als u deze offerte aanvaardt, is Qover verantwoordelijk voor het verstrekken van de verzekeringsdekking waarop u intekent.

De verschillende persoonsgegevens die Qover verzamelt om u deze dienst te leveren, worden opgesomd in hun privacybeleid (link ook beschikbaar via de website protect.immoweb.be).

Immoweb heeft geen toegang tot de gegevens van het verzekeringsproduct en tot de latere informatie-uitwisselingen in verband daarmee tussen de klant en Qover, met uitzondering van de samengevoegde gegevens (statistieken) die het mogelijk maken de prestaties en aantrekkelijkheid van het product te beoordelen.

Met uw toestemming kan Qover opnieuw contact met u opnemen voor de producten en diensten die u interesseren.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens door onze partner Qover kan u een e-mail sturen naar:

 • [email protected] om uw persoonsgegevens te wijzigen
 • [email protected] om de wissing of een kopie van uw persoonsgegevens te vragen of voor alle andere vragen over de individuele gegevens

Qover houdt uw gegevens zolang bij als nodig is voor de verzekeringsprocedure. Het kan om de volgende gegevenscategorieën gaan:

 • uw login- en contactgegevens
 • uw geboortedatum die mogelijk gevraagd wordt
 • informatie over het te verzekeren goed (adres, huurprijs, kosten, type gebouw, oppervlaktes, informatie in verband met overstromingen...)

Uw persoonsgegevens kunnen aan de FSMA (Financial Services and Markets Authority) worden doorgegeven op hun uitdrukkelijk verzoek.

Homestamp.io en de bijbehorende mobiele apps (IOS, Androïd)

De dienst Immoweb Homestamp die de aanmaak van een gecertificeerde plaatsbeschrijving mogelijk maakt, is beschikbaar via de app Homestamp, die u kunt downloaden in de Google Play Store en de App-store. Er bestaat ook een miniwebsite (www.homestamp.io) om de gebruikers over de app te informeren

De in Homestamp geregistreerde gegevens worden drie jaar bewaard. Na deze termijn ontvangt u een bericht met de vraag of u uw gegevens wenst te bewaren. Als wij geen bevestiging ontvangen, zullen de gegevens van onze servers gewist worden.

Blog.immoweb.be

De blog van Immoweb is de uitgelezen plaats om een massa nuttige informatie en tips te vinden over de immobiliënwereld.

Met uitzondering van het gebruik van cookies, waarvoor uw toestemming gevraagd wordt, verwerkt deze blog geen persoonsgegevens.

Price.immoweb.be

Dit betreft een gratis online tool die een overzicht geeft van de gemiddelde prijs per vierkante meter voor vastgoed in België. Deze tool is beschikbaar via het adres https://price.immoweb.be.

Wie draagt de verantwoordelijkheid?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met deze tool is Immoweb NV, met maatschappelijke zetel te Wolstraat 70, 1000 Bussel, België en opgenomen in het RPR te Brussel met ondernemingsnummer 0429.223.614.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Om u deze tool te kunnen aanbieden, gebruiken wij:

 1. de persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u een zoekertje op het Immoweb-platform plaatst, waaronder uw contactgegevens, gegevens betreffende uw vastgoed, socio-demografische gegevens en alle andere gegevens die u oplaadt bij het aanmaken van uw zoekertje;
 2. de geaggregeerde statistische gegevens afkomstig uit de publieke databron Statbel (https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/privacy/privacy-gdpr);
 3. automatisch gegenereerde gegevens die samenhangen met uw gebruik. Het betreft dan gegevens zoals uw IP adres, de browser die u gebruikt, enz.

De tool zal uitsluitend een gemiddelde prijs per vierkante meter op een bepaalde locatie tonen en de resulterende gegevens zullen dus in het overgrote merendeel van de gevallen niet terug te brengen zijn tot een bepaalde persoon. Het is echter niet uitgesloten dat in zeer uitzonderlijke gevallen de gemiddelde prijs betrekking heeft op slechts één enkel vastgoed en dus potentieel wel terug te brengen is tot een enkele persoon. Het is echter belangrijk te onderlijnen dat de gemiddelde prijzen die onze tool weergeeft slechts ramingen zijn en dat wij ons best doen om de getoonde informatie in de mate van het mogelijke te aggregeren.

Waarom en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens en hoelang houden we de gegevens bij?

Wij gebruiken de hogervermelde persoonsgegevens onder a. en b. voor statistische doeleinden om de gemiddelde prijzen in onze tool te kunnen berekenen en de gemiddelde prijzen per vierkante meter vervolgens te publiceren op het platform. We gebruiken deze persoonsgegevens eveneens om onze tool te verbeteren en nieuwe functionaliteiten en diensten te ontwikkelen. Voor deze doeleinden beroepen wij ons op ons legitieme belang om de markt te kunnen informeren betreffende de prijsevoluties van vastgoed in België en om onze bestaande diensten te kunnen verbeteren en bijkomende diensten te ontwikkelen.

De persoonsgegevens zullen slechts zeer kort gebruikt worden en nagenoeg onmiddellijk gedeïdentificeerd worden. De gedeïdentificeerde gegevens worden permanent bewaard.

Deze persoonsgegevens onder c. worden verzameld omdat dit nodig is om u de tool te kunnen aanbieden en we houden ze gedurende een korte termijn bij voor veiligheidsdoeleinden (bv. om misbruik te kunnen traceren). We beroepen ons voor deze doeleinden op ons legitieme belang om onze tool op een technisch efficiënte en veilige wijze ter beschikking te kunnen stellen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met onze dienstverleners (zowel binnen als buiten de Axel Springer Groep waarvan wij deel uitmaken, https://www.axelspringer.com/en/) die ons bijstaan bij het aanbieden van de tool.

Vanzelfsprekend worden de gemiddelde prijzen gedeeld met iedereen die de tool bezoekt en gebruikt.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Al uw persoonsgegevens verzameld bij het gebruik van onze tool worden in principe verwerkt en bewaard op het territorium van de Europese Unie. We maken evenwel gebruik van een gereputeerde clouddienstverlener wiens hoofdkwartier gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika. Het is dus niet uitgesloten dat uw persoonsgegevens in het kader van bijvoorbeeld technische support toegankelijk zijn voor ondersteuningsmedewerkers uit de Verenigde Staten. Wij hebben hiervoor de nodige overeenkomsten, op basis van de modelcontracten van de Europese Commissie, afgesloten met deze dienstverlener. Voor meer informatie mag u steeds contact opnemen met onze DPO: [email protected]

Welke garanties bieden wij u?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de hier vermelde doeleinden en worden slechts gedeeld met de categorieën van derden die hier eveneens worden vermeld.

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, wijziging of vernietiging. Wij verlenen alleen toegang tot uw niet-geaggregeerde of niet-gedeïdentificeerde persoonsgegevens op een "need-to-know" basis en zorgen ervoor dat iedereen die namens ons toegang heeft tot deze gegevens gebonden is aan een contractuele of wettelijke geheimhoudingsplicht. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn die nooit gegarandeerd kunnen worden.

Welke rechten hebt u gelet op de hoger ingeroepen doeleinden?

Recht op toegang - U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die door ons met betrekking tot u zijn verwerkt. Om dit verzoek te kunnen inwilligen, moet u uitleggen tot welke persoonsgegevens u toegang wenst te krijgen. Wij behouden ons het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend om ons overlast of schade te berokkenen.

Recht op correctie - U hebt het recht te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit verzoek vergezeld gaan van een bewijs van de onjuistheid van de gegevens waarvoor om correctie wordt verzocht.

Recht op wissen - U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist indien deze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven omschreven doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking onwettig is. U dient er echter rekening mee te houden dat wij een verzoek om verwijdering zullen toetsen aan onze doorslaggevende belangen of die van een derde, voor zover wettelijk toegestaan en aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of overheids- of gerechtelijke bevelen die in tegenspraak kunnen zijn met een dergelijke verwijdering.

In plaats van verwijdering kunt u ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven omschreven doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

Recht van verzet - U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, maar u moet uitleggen welke ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met uw bijzondere omstandigheden een dergelijk verzet rechtvaardigen. Deze uitleg is niet nodig wanneer u zich verzet tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen - Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, verwijzen wij naar de rubriek onderaan dit beleid.

Verwerking van de gegevens door derden

Persoonsgegevens kunnen om de volgende redenen met derden-ontvangers gedeeld worden:

 • in het kader van wettelijke verplichtingen
 • omdat u daarvoor toestemming gegeven hebt
 • naar aanleiding van uw vraag (raadpleeg ‘De gegevens die verband houden met een contactname (lead)’)
 • voor verwerkingen waarvoor een beroep moet worden gedaan op de expertise van andere ondernemingen (gerechtvaardigd belang)

Indien Immoweb beroep doet op derden/onderaannemers voor de verwerking van persoonsgegeven, wordt een overeenkomst afgesloten om te verzekeren dat deze verwerking overeenkomstig de AVG verloopt.

Deze overeenkomst maakt het mogelijk een beschermingsniveau te garanderen overeenkomstig de vereisten van de AVG.

BELANGRIJK: tenzij u dat vraagt, deelt Immoweb nooit gegevens die op u betrekking hebben met haar handelspartners.

Wanneer u inschrijft op communicaties van partners van Immoweb, zullen de voor u bestemde berichten altijd door onze teams verzonden worden en via een Immoweb e-mailadres. Op die manier is Immoweb als enige bewaker van uw gegevens.

Categorieën van derden-ontvangers

Verwerkers van Immoweb

Hosting

Uw persoonsgegevens worden gehost op servers bij Amazon in Europa (cloud) en bij Interxion (in België gevestigd datacenter). Raadpleeg ‘Wij beschermen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Tools voor de opmaak van statistieken en webanalyses

Om onze websites inhoudelijk voortdurend te verbeteren en beter af te stemmen op de noden van onze gebruikers, maken we gebruik van diensten die het surfgedrag van de gebruikers van onze websites opvolgen en beoordelen. Deze dienstverleners zijn niet zelf verantwoordelijk in de zin van de AVG en verwerken gepseudonimiseerde gegevens.

Met uitzondering van de dienst geanonimiseerde statistieken van Google Analytics, zijn de tools voor de opmaak van statistieken en webanalyses onderworpen aan uw toestemming voor de categorie specifieke cookies.

Google Analytics

Immoweb maakt gebruik van Google Universal Analytics (‘Google Analytics’), een dienst voor internetanalyse aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe de gebruikers onze website raadplegen. Dit omvat het aantal bezoekers van onze website, de websites waar de bezoekers vandaan komen en de geraadpleegde pagina’s. Aan de hand van deze informatie kunnen we ons aanbod en onze diensten op onze website verbeteren. We hebben als regel dat alle informatie die door de cookie gegenereerd wordt in verband met uw gebruik van onze website aan Google wordt doorgegeven, die ze opslaat op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker in opdracht van Immoweb, om ons te helpen het gebruik van onze website te beoordelen, rapporten samen te stellen over de online activiteit en ons andere statistische en analytische diensten te verstrekken die verband houden met het gebruik van onze website. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Analytics zal aan geen enkel ander gegeven dat in het bezit is van Google gekoppeld worden.

U kunt verhinderen dat de door de cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) verzameld worden, door u voor alle websites af te melden van de opvolging door Google Analytics. Daarvoor volstaat het een add-on voor uw browser te downloaden en installeren die u hier vindt.

Klik hier om het privacybeleid van Google te raadplegen.

Andere consultancy- en dienstverlenende bedrijven

Specifieke samenwerkingsverbanden van Immoweb Financial Services

 • Verzekeringen: raadpleeg ‘Protect.immoweb.be’
 • Bankdienst: raadpleeg ‘Simulatie lening’

Vastgoedadverteerders & commerciële partners van Immoweb

U kan opdracht geven om uw persoonsgegevens door te geven aan een vastgoedadverteerder en bepaalde commerciële partners, zodat deze uw vraag kunnen beantwoorden die u hen via ons platform stelt.

Voor meer informatie, raadpleeg: ‘De gegevens die verband houden met een contactname (lead)’.

Reclameregieën

Mits uw toestemming kunnen derden gegevens verzamelen en verwerken via de plaatsing van cookies of het gebruik van gelijkaardige technologieën wanneer u het Immoweb-platforms bezoekt, om u producten en diensten aan te bieden waarvoor u interesse toont.

Raadpleeg ‘Cookies en gelijkaardige technologieën’.

Interactie met sociale media

Dienstverlening en klantenbijstand via de sociale media

U kan contact opnemen met de Immoweb-teams via de sociale media waarop we aanwezig zijn. Bijvoorbeeld, als u ons een bericht stuurt of iets post op deze sociale media, kunnen we de informatie van uw bericht of post gebruiken voor de verdere opvolging van uw vraag. De informatie die u ons via deze weg bezorgt, zal nooit gebruikt worden voor direct-marketingdoeleinden, tenzij u dat aan ons vraagt.

Wij benadrukken dat u in uw bericht of post geen gevoelige gegevens mag verstrekken (informatie over uw etnische afkomst, uw politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, uw gezondheid). Houd er rekening mee dat alle informatie die u op openbare sociale media plaatst, door iedereen gelezen kan worden.

Links naar sociale media/plug-ins van sociale media.

Onze website bevat links naar sociale media. Om uw persoonsgegevens te beschermen, gebruiken wij geen plug-ins van sociale media op onze website. Toch bevatten bepaalde van onze websites, blogs en apps HTML-links die u in staat stellen gemakkelijk inhoud te delen of verbinding te maken via de sociale media.

Voor meer informatie over de doelstellingen/de draagwijdte van de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens door de sociale media aanwezig op het Immoweb-platform, en om uw rechten op het vlak van vertrouwelijkheid en de parameters om uw gegevens te beschermen te kennen, kan u op de volgende links klikken:

Overheidsinstanties

Immoweb en Immoweb Financial Services kunnen ertoe gehouden zijn informatie te delen met overheidsinstanties (zoals de politie, de belastinginspectie, de FSMA...) in het kader van hun wettelijke verplichtingen.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Bepaalde van uw gegevens kunnen doorgegeven worden naar servers die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden of naar derde partijen die deze gegevens mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte (laten) verwerken in onze naam en overeenkomstig onze instructies, om de dienst te verzekeren die wij u verstrekken. In dat geval beschikken wij over een overeenkomst met deze derde partij. Door uw gegevens mee te delen aan Immoweb, en in het bijzonder door één van onze websites of een van onze apps te gebruiken, aanvaardt u dat we deze gegevens doorgeven aan het buitenland. Wij handelen in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid en van de geldende wetgeving inzake bescherming van de privacy (met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

Cookies en gelijkaardige technologieën

Een cookie is een tekstbestand dat de server van Immoweb of de server van een derde partij (reclameregie, software voor de analyse van het internetverkeer, enz.) op uw browser plaatst. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk informatie op te slaan en op te halen over uw surfgewoonten of -voorkeuren of over de apparatuur waarmee u zich toegang verschaft tot de websites, blogs en apps van Immoweb.

Onderaan de pagina van onze websites vindt u een ‘Cookies’-link met:

 • alle informatie over de cookies die Immoweb of derden via het Immoweb-platform plaatsen
 • een overzicht van uw toestemmingen voor de verschillende categorieën cookies
 • de mogelijkheid om uw toestemmingen voor cookies en gelijkaardige technologieën te wijzigen.

Wat zijn de ‘gelijkaardige technologieën’?

Er bestaan andere technologieën die gelijkaardige verwerkingen mogelijk maken en daardoor aan dezelfde regels onderworpen zijn. Voorbeelden zijn webtags, DOM storage, identificatiegegevens van mobiele apparatuur, tracking-URL’s (die dienen om verbindingsgegevens in te zamelen) en pixels of tags. Zo zien deze pixels onder meer welke producten u raadpleegt op onze websites. Op basis van deze informatie kunnen wij u nadien aangepaste reclame laten zien, bijvoorbeeld op Facebook en Google. Ander voorbeeld: technologieën zoals ‘web beacons’ (of ‘clear gifs’) en ‘action tags’ tellen het aantal bezoekers op ons platform naar aanleiding van reclame op een website van derden. Op die manier kunnen we onze reclamecampagnes succesvoller maken. Ander voorbeeld: onze e-mails kunnen webtags en tracking-URL’s omvatten om te weten of u een specifiek bericht geopend heeft of een specifieke link gevolgd hebt. Wij maken gebruik van deze technologieën met het oog op het verbeteren van de kwaliteit en prestaties van ons e-mailverkeer

BELANGRIJK: wanneer we het op onze platformen over ‘cookies’ hebben, bedoelen we zowel de cookies als de gelijkaardige technologieën.

Essentiële cookies en andere categorieën cookies

 • Essentiële cookies: cookies waarvoor u geen toestemming moet geven en die standaard geactiveerd worden. Het gebruik ervan berust op het gerechtvaardigd belang van Immoweb:
 1. essentiële functies (inloggen, bewaring van uw toestemming of weigering van de andere cookies…) ;
 2. geanonimiseerde statistieken: de gegevens die via deze cookies worden verzameld, worden enkel gebruikt voor geanonimiseerde statistische verwerkingsdoeleinden.

De andere categorieën cookies: hun doelstellingen worden beschreven in de beheerstool van uw toestemmingen die weergegeven wordt bij uw eerste bezoek aan onze website en ook toegankelijk via de link ‘Cookies’ onderaan de pagina op onze website. Er wordt geen enkele cookie van een niet-essentiële categorie geplaatst zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Het kan gaan om cookies van derden-partners of van adverteerders (cookies in verband met reclame, statistische analyses of uw interactie met uw sociale-media-accounts). Dankzij hun cookies worden de derden over uw bezoek aan onze website geïnformeerd. Door hun cookies op uw werkpost te plaatsen, kunnen deze derden u herkennen bij een later bezoek aan hun website. Dankzij de sociale-media-cookies (bv. Facebook, Twitter) kan u de inhoud van de bezochte website eveneens delen op uw sociale netwerken.

Opmerking in verband met ‘remarketing’

Waarom ziet u de Immoweb-zoekertjes die u interesseren, ook wanneer u naar andere websites surft?

Mits uw toestemming, kan Immoweb op uw browser cookies plaatsen met informatie over bijvoorbeeld het type vastgoed dat u zoekt. Deze informatie is versleuteld zodat alleen Immoweb of een door Immoweb goedgekeurde partner (reclameregie) in staat is om ze te lezen en begrijpen. Deze partner, die instaat voor de weergave van reclame op andere websites, is dan in staat om uw relevante Immoweb-goederen en diensten aan te bieden wanneer u elders op het internet surft.

Zo ook, wanneer u toestemming gegeven heeft voor marketingcookies op een of meerdere andere websites die u bezocht heeft, is het mogelijk dat relevante reclame op Immoweb getoond wordt in plaats van willekeurig gekozen reclame.

Beperking van de verantwoordelijkheid

Immoweb is de enige verwerkingsverantwoordelijke voor de cookies die door haar teams worden geplaatst.

Immoweb heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor de cookies die door derde dienstverleners of partners (reclameregie, software voor de analyse van het internetverkeer, enz.) geplaatst worden op de websites, apps, blogs en andere omgevingen van het Immoweb-platform.

In dit verband is de verantwoordelijkheid van Immoweb beperkt tot:

 • de informatieplicht: Immoweb waakt erover om elke cookie, via de beheerstool van de toestemmingen, voor te stellen in de juiste categorie en duidelijk te definiëren met vermelding van het nagestreefde doel, de ontvanger en de levensduur van deze cookie;
 • de verzameling en professioneel beheer van uw toestemmingen.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons opnemen’.

U heeft op elk moment de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te raadplegen en te rectificeren. Voor de website Immoweb.be en de bijbehorende mobiele app gebeurt dat via de rubriek ‘Mijn Immoweb / Mijn account / Mijn profiel wijzigen’, aan de hand van uw toegangscode en wachtwoord.

U kan steeds gratis een verzoek richten om uw persoonsgegevens uit onze database te verwijderen, echter met uitzondering van de gegevens die Immoweb moet bijhouden in het kader van een wettelijke verplichting.

Immers, bepaalde gegevens moeten bewaard worden om te voldoen aan onze fiscale en administratieve verplichtingen. Het gaat vooral om het bewijs van overeenkomsten en de financiële en boekhoudkundige gegevens. We zijn verplicht om deze bij te houden gedurende de wettelijk opgelegde termijn.

U kan ons ook gratis vragen om uw persoonsgegevens naar u op te sturen, om de verwerking van deze gegevens volledig of gedeeltelijk stop te zetten.

Hoe contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van Immoweb?

Voor de hierboven opgesomde verzoeken kan u uw aanvraag gewoon opsturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • ofwel vanaf het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is naar het adres [email protected]
 • ofwel via de post naar het adres:

Ter attentie van de klantendienst van Immoweb

IMMOWEB nv

Wolstraat, 70

1000 Brussel, België

De aanvragen die via de post verstuurd worden, moeten ondertekend zijn en er moet een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toegevoegd worden.

 • U kunt ook naar de klantendienst van Immoweb (Customer Care service) bellen op het nummer +32.2.333.32.44. U wordt er te woord gestaan in het Nederlands, Frans en Engels, van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.


We zullen het nodige doen om zo snel mogelijk aan uw vraag te voldoen.

Mocht u niet tevreden zijn met ons antwoord, kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacycommissie), https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.