Gebruiksvoorwaarden voor jouw hypothecaire lening

Bereken hier je hypothecaire lening in enkele kliks

1. WETTELIJKE VERMELDINGEN

Immoweb Financial Services N.V./S.A. (hierna ‘Immoweb F.S.’), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Wolstraat 70, 1000 Brussel, RPR 0727.442.788, is een verzekeringsagent en een makelaar in hypothecaire kredieten, ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen en van de bemiddelaars inzake hypothecair krediet van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), met ondernemingsnummer 0727442788.

Keytrade Bank N.V./S.A. (hierna ‘KTB’), Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank S.A. (Frankrijk) is gevestigd in de Vorstlaan 100, 1170 Brussel, RPR 0879.257.191. Arkéa Direct Bank is een kredietinstelling die onderworpen is aan het toezicht van de Franse toezichthoudende autoriteit (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – "ACPR", www.acpr.banque-france.fr) en van de Belgische toezichthoudende autoriteiten (Nationale Bank van België (‘NBB’, www.nbb.be) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’, www.fsma.be)) als kredietinstelling die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteert en een in België geregistreerd bijkantoor heeft. Keytrade Bank is ook een verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441).

De opdracht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ‘FSMA’) bestaat erin toezicht uit te oefenen op de financiële markten en beursgenoteerde ondernemingen, bepaalde categorieën financiële instellingen te erkennen en controleren, te waken over de naleving van de gedragsregels door de financiële tussenpersonen, de verkoop van beleggingsproducten voor het grote publiek te superviseren en het zogenaamde ‘sociale’ toezicht op de aanvullende pensioenen uit te oefenen. De FSMA is gevestigd in 1000 Brussel, Congresstraat 12-14. Het register van de verzekeringstussenpersonen en van de bemiddelaars inzake hypothecair krediet van de FSMA is te raadplegen op de website www.fsma.be.

De Federale Overheidsdienst Economie (hierna ‘FOD Economie’) heeft tot opdracht om de naleving te controleren van de bepalingen opgenomen in Boek VII van het Wetboek van economisch rechtover de betalings- en kredietdiensten. De controle op de naleving van deze bepalingen houdt onder meer in dat de FOD inbreuken in dit verband vanwege kredietgevers en kredietbemiddelaars doorgeeft aan de FSMA opdat deze autoriteit de nodige maatregelen zou treffen. De FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie, is gevestigd in de Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel - 02/277.54.84 - https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/.

Immoweb F.S. biedt via digitale weg hypothecaire kredieten aan in samenwerking met KTB en eveneens via netwerken van fysieke makelaars. Deze activiteit verloopt via de website immoweb.be (hierna de ‘website’ genoemd) in overeenstemming met de FSMA-vereisten.

Alle precontractuele relaties met onze klanten zijn gebaseerd op de geldende wetgeving en het Wetboek van economisch recht. Onder ‘klant’ verstaan we al onze huidige, potentiële en vroegere klanten (hierna de ‘klant’).

Alle inlichtingen en andere gegevens op de website immoweb.be worden louter voor informatieve doeleinden gepubliceerd en ter beschikking gesteld. Immoweb F.S. kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de periodes van onbeschikbaarheid van de dienst of voor een onnauwkeurigheid of onsamenhangendheid in de structuur van de inhoud, noch voor tikfouten. De inhoud van deze website is enkel ter informatie bedoeld.

De algemene voorwaarden van de hypothecaire kredieten die Immoweb F.S. verdeelt, zijn online te raadplegen op de website immoweb.be en de websites van de kredietgevers waarmee Immoweb F.S. samenwerkt.

U kunt in het Nederlands, Frans of Engels met ons communiceren, via de volgende kanalen:

2. GEGEVENSBESCHERMING – VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

2.1. Vertrouwelijkheids- en cookiebeleid

Het vertrouwelijkheids- en cookiebeleid van Immoweb Financial Services NV/SA is identiek aan dat van zijn enige aandeelhouder Immoweb NV, dat u hier kunt raadplegen.

Bij het verkennen van de hypothecaire kredieten van Immoweb F.S. deelt u uw gegevens ook met onze partner KTB. Hier vindt u meer informatie over zijn vertrouwelijkheidsbeleid.

2.2. Beperkingen op de toegang tot de website

Wij behouden ons eenzijdig het recht voor om de toegang tot de volledige website of app van Immoweb of een deel ervan te ontzeggen aan iedere natuurlijke of rechtspersoon:

 • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden;
 • die de persoonlijke gegevens waartoe deze persoon toegang kan hebben via de website zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers (‘spamming’) voor eender welk ander commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze;
 • die de door Immoweb F.S. aangeboden diensten zou gebruiken zonder zich te houden aan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op deze diensten;
 • die op een of andere manier de reputatie van Immoweb F.S. en van zijn website zou schaden;
 • die de intellectuele rechten van derden zou schaden;
 • die de website voor ongeoorloofde doeleinden zou gebruiken.

Wij behouden ons tevens het recht voor om deze personen gerechtelijk te vervolgen.

2.3. Toegangsbeperkingen tot de verzekeringsproducten

2.3.1. Beschikbaarheid van het platform

Hoewel wij ons inzetten om de website immoweb.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op gelijk welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te onderbreken om technische of andere redenen, en om onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat wij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor deze onderbrekingen en voor de mogelijke gevolgen hiervan voor u of voor derden.

Immoweb F.S. zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de website en de bestanden die er gedownload kunnen worden, vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden, spyware en andere kwaadaardige of niet-toegestane software. Toch kan niet uitgesloten worden dat deze erin aanwezig zijn. Immoweb F.S. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die en/of verlies dat hieruit zou voortvloeien voor de gebruiker. Immoweb F.S. raadt de gebruiker ten sterkste aan om firewalls, antivirussoftware en andere noodzakelijke beveiligingssoftware op zijn toestel te installeren.

2.3.2. Links naar websites van derden

In bepaalde rubrieken kan de website hyperlinks omvatten naar inhoud van derden of naar websites die door derden beheerd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze inhoud of voor deze websites. Immoweb F.S. kan ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud goedkeurt, publiceert of toestaat. De beheerders van deze websites zijn dus als enigen verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving en reglementen die van toepassing zijn op de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, in het bijzonder op het vlak van consumentenbescherming, verkoop op afstand, prijsreglementering, bescherming van de persoonsgegevens, enz.

2.3.3. Intellectuele rechten

De volledige inhoud van de website, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo’s, knoppen, afbeeldingen, code, databanken en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van Immoweb F.S. (en van zijn enige aandeelhouder Immoweb NV/SA) en wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht en door de rechten van de producent van een databank.

De vormgeving van de website (zoals het plan, de keuze en schikking van de rubrieken, de organisatie van de gegevens, enz.) wordt beschermd door de wettelijke auteursrechtelijke regeling. Immoweb F.S. verbiedt de extractie en/of het hergebruik van de totaliteit of een vanuit kwalitatief of kwantitatief oogpunt aanzienlijk deel van de inhoud van het platform. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken (houdende omzetting van Europese richtlijn nr. 96/9/EG) bepaalt dat de schending van deze rechten aanleiding kan geven tot boetes tot € 500.000 en, in geval van herhaling, tot straffen die kunnen oplopen tot 2 jaar gevangenis.

Immoweb F.S. verleent de gebruiker van de website hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om zich toegang te verschaffen tot de inhoud van de website, deze weer te geven en te downloaden met het strikte doel om er kennis van te nemen, en dit op een enkele computer. De gebruiker mag eveneens, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, een kopie van de op het platform weergegeven inhoud afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van het platform op geen enkele manier wijzigt en alle vermeldingen inzake auteurschap en oorsprong van het platform behoudt. De reproductie is dus enkel toegestaan voor privégebruik en privékopie in de zin van de wet op het auteursrecht.

Bepaalde namen, kentekens en logo’s die op deze website voorkomen, zijn gedeponeerde merken of handelsnamen die eigendom zijn van Immoweb F.S., zijn enige aandeelhouder Immoweb NV/SA of hun respectieve eigenaars. Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de houders, is elk gebruik van de namen, merken en logo’s en/of het ongeoorloofd gebruik van gelijkaardige tekens verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van welke aard ook van alle of een van de beschermde elementen van het platform, onder welke vorm ook en aan de hand van welk middel ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Immoweb F.S.. Elk commercieel gebruik van de inhoud van het platform is strikt verboden.

Immoweb F.S. kan ten aanzien van de bezoekers van de website in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten aangespannen worden door een derde die zou beweren dat het gebruik van een van de inhoudelijke elementen uit de website, of van een van de producten of diensten die op de website aangeboden worden, een van zijn intellectuele eigendomsrechten zou schenden.

3. BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

3.1. Algemene principes

Bij het zakendoen wil Immoweb F.S. op eerlijke, billijke en professionele manier omgaan met belangenconflicten die mogelijk ontstaan tussen Immoweb F.S., een personeelslid van Immoweb F.S. en om het even welke andere natuurlijke persoon die zijn diensten ter beschikking stelt en onder de controle plaatst van Immoweb F.S. (hierna de ‘aangeduide vertegenwoordiger van Immoweb F.S.’) en die betrokken is bij de gereglementeerde activiteiten van Immoweb F.S. en zijn huidige, potentiële en vroegere klanten. Hetzelfde geldt voor belangenconflicten die kunnen ontstaan tussen een klant en een leverancier of een klant en een bemiddelaar van Immoweb F.S..

In overeenstemming met de geldende wetgeving neemt Immoweb F.S. alle nodige maatregelen om mogelijke belangenconflicten die schade kunnen veroorzaken en die de belangen van zijn klanten kunnen schaden, op te sporen en op gepaste wijze af te handelen.

3.2. Interne maatregelen voor het opsporen en beheren van belangenconflicten

Om deze belangenconflicten op te sporen, zal Immoweb F.S. rekening houden met de feiten en zich erop toeleggen om onder meer te bepalen of een betrokken persoon of een andere persoon:

 • een financieel voordeel kan boeken of een financieel verlies kan vermijden ten nadele van de klant;
 • een belang heeft in het resultaat van een aan de klant verstrekte dienst of van een voor rekening van de klant gerealiseerde transactie, dat verschilt van het belang van de klant in dit resultaat;
 • er om financiële of andere redenen toe aangezet wordt om de belangen te bevoorrechten van Immoweb F.S. en/of van een klant of groep klanten ten opzichte van die van Immoweb F.S. en/of van een andere klant of een bemiddelaar;
 • dezelfde beroepsactiviteit heeft als de klant; en/of
 • van een andere persoon dan de klant een voordeel ontvangt of zal ontvangen dat in verband staat met de aan de klant verstrekte dienst, in de vorm van geld, goederen of diensten, verschillend van het commissieloon of de kosten die normaal aangerekend worden voor deze dienst.

Wanneer een belangenconflict aan het licht komt, moet het snel, billijk en op gepaste wijze afgehandeld worden.

Basismaatregelen waarin Immoweb F.S. onder meer voorziet zijn:

 • efficiënte procedures om de informatiestroom te controleren in situaties die een risico op belangenconflict inhouden dat de belangen van een klant kan schaden;
 • een periodieke herziening van de adequaatheid van de systemen en controles van Immoweb F.S..

Bij het beheer van een belangenconflict kan het aangewezen zijn om aanvullende maatregelen te treffen wanneer de basismaatregelen niet zouden volstaan om het potentiële conflict op gepaste wijze af te handelen. Deze kunnen onder meer de invoering van specifieke ‘Chinese walls’ voor de transacties omvatten of andere extra methodes om informatie van elkaar gescheiden te houden.

De werknemers van Immoweb F.S. moeten ervoor zorgen dat ze zich volledig onafhankelijk opstellen in hun relaties met de klanten en de bemiddelaars. Daarom werden maatregelen doorgevoerd die erop gericht zijn elke beïnvloeding te vermijden en een onafhankelijke houding te garanderen: scheiding van departementen en het voorkomen van ongepaste inmenging bij bepaalde activiteiten of diensten.

Ondanks alle maatregelen die we nemen in het kader van het beheer van belangenconflicten, kan het gebeuren dat er geen definitieve oplossing uit de bus komt. In dat geval moeten we ervoor opteren af te zien van de dienst of de transactie.

In de procedures en gedragslijnen die in het kader van andere specifieke verplichtingen ingevoerd werden, is extra hulp terug te vinden voor het opsporen en het beheer van belangenconflicten.

4. VERGOEDINGSBELEID

In verband met de bemiddelingsdiensten inzake hypothecaire kredieten die Immoweb F.S. aan zijn klanten verstrekt, mag Immoweb F.S. in overeenstemming met de wetgeving enkel vergoedingen ontvangen of betalen die tot een van de volgende categorieën behoren:

 • Een vergoeding betaald door of aan de kredietinstellingen en makelaars in hypothecaire kredieten waarmee de klant een hypothecaire lening sluit. In het kader hiervan ontvangt Immoweb F.S. een commissieloon vanwege de financiële instelling voor zijn diensten, die later opgenomen zal worden in de ESIS (European Standardised Information Sheet).
 • Een vergoeding van een derde, die nodig is voor de gevraagde bemiddelingsdienst aangaande het hypothecair krediet. Het is ook mogelijk dat Immoweb F.S. een vergoeding toekent aan een derde om de eenvoudige reden dat deze derde nieuwe klanten aanbrengt. Deze betalingen zijn conform de mededeling van de FSMA van 20 februari 2009 in verband met ‘klantenaanbrengers’ en de strikte interne regelgeving terzake.

5. KLACHTEN

Neem gerust contact met ons op zodat wij u kunnen helpen en onze diensten kunnen verbeteren.

Voor elke klacht in verband met de simulatie- en opslagtool voor hypothecaire kredieten op immoweb.be kunt u contact opnemen met Immoweb Financial Services NV/SA.

Adres: Wolstraat 70, 1000 Brussel (België)

E-mailadres: Immoweb F.S.

Ombudsman

Als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u uw klacht voorleggen aan de ombudsman voor hypothecaire kredieten in België, van wie dit de gegevens zijn:

de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, België

Telefoon: +32 2 547 58 71,

Fax: +32 2 547 59 75

E-mailadres: [email protected]

Europees platform voor de online afhandeling van geschillen

Als u uw verzekering online afgesloten hebt of via een ander elektronisch communicatiemiddel (telefonisch, via sms, fax of een mobiel toestel), kunt u uw klacht ook indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (Online Dispute Resolution - ODR) : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Uw klacht zal daarna doorgespeeld worden naar de Ombudsdienst en naar Immoweb F.S. om een oplossing te zoeken. Er kan enige tijd verstrijken voordat wij de klacht ontvangen. Wij registreren alle mededelingen, inclusief telefonische oproepen, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren, ons personeel op te leiden of fraude op te sporen.

Bereken hier je hypothecaire lening in enkele kliks.

Immoweb Financial Services S.A./N.V. RPM BE 0727.442.788 – FSMA 0727442788 - Gebruiksvoorwaarden - Privacybeleid